4

                                                

                         

                                                                                Αρχείο 6+7

                                                                Φτέρη την 10 Ιανουαρίου 1844                                              

                                                            Προς την επί των Στρατιωτικών Β.

                                                                Γραμμ.(ατεία) της Επικρατείας

Περί αριστείου

Οι υποφαινόμενοι ηγωνίσθημεν ένθερμα τον υπέρ της ελευθερίας αγώνα και υποβάλλαμεν εγκαίρως τας πιστοποιήσεις των εκδουλεύσεων μας, ζητήσαντες την αποστολήν των εις ημάς ανηκόντων αριστείων, αλλά μέχρι τούδε δεν μας απεστάλησαν και επειδή ενδέχεται να απωλέσθησαν αναγκαζόμεθα και επισυνάπτομεν νέα πιστοποιητικά αφορώντα τας στρατιωτικάς παλαιάς εκδουλεύσεις μας υπογραμμένα παρ’ …………. (μια -1- δυσανάγνωστη λέξη) του αγώνος οπλαρχηγών και παρακαλούμεν θερμώς να ευαρεστηθή η Β.(ασιλική) Γραμματεία και διατάξει την αποστολήν των ανηκόντων εις ημάς αριστείων,, διά να μην μείνωμεν ηδικημένοι και επί των λαμπρών της 3ης 7βρίου [3ης Σεπτεμβρίου] ημερών.

Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

οι ευπειθέστατοι

Ιωάννης Αρκούδας

Δημ. Σταμοκωστόπουλος

(Εδώ προφανώς τό όνομα έιναι Σταμοκώστας)

                                                    

Αρχείο  9

Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν συνειδότι ότι ο Ιωάννης Αρκούδας κάτοικος Φτέρη του δήμου Σπερχειάδος της Φθιώτιδος, ετών 36, υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα απ’ αρχής του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, διατελέσας υπό τας διαταγάς μας, παρευρέθη δε εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας ως εις την Καλιακούδα, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου, εις το Κρυμίδι και άλλας παραλειπομένας διά το σύντομον, δείξας γενναιότητα, ευπείθειαν και υπακοήν πάντοτε και αριστεύσας μεταξύ των λοιπών συναγωνιστών του. Χάρι τη αληθεία και κατ’ αίτησίν του του δίδεται το παρόν όπως χρησιμεύση ανηκόντως.

Αγά την α 9βρίου 1843

Μ. Κοντογιάννης

Σηνταγματάρχης

Νικόλαος Κοντογιάννης

Αντισυνταγματάρχης

                                                 Το δημαρχείον Σπερχειάδος επικυροί το γνήσιον των άνωθεν δυο υπογραφών

Αγά αυθημερόν

εν απουσία του δημάρχου

ο πάρεδρος

(Τ.Σ. – υπογραφή)

Αρχειο  8

Πιστοποιούμε οι υποφαινόμενοι εν συνείδηση οτι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ?? κάτοικος του χωρίου Φτέρης του Δήμου Σπερχειάδας της Φθιώτιδος, ετών 35 υπηρέτησε στρατιωτικός τη πατρίδα, διατελέσας υπό τας διαταγάς μας, παρευρέθη δε εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, εις την Υπάτην, εις το Μεσολόγγιον, εις την Καλιακούδαν και λοιπάς δια το σύντομον παραλλειπομένας δόξα γενναιότητος χχχχ τους ανωτέρους του χχχχ των λοιπών αριστευσάντων συναγωνιστών του. Του δίδεται κατ' αίτησιν του το παρόν ίνα το χρησιμοποιήση ανηκόντως.

ΑΓΑ την 16η Οκτωβρίου 1843.

Μ. Κοντογιάννης

Σηνταγματάρχης

Νικόλαος Κοντογιάννης

Αντισυνταγματάρχης

                                            Το δημαρχείον Σπερχειάδος επικυροί το γνήσιον των άνωθεν δυο υπογραφών

Αγά αυθημερόν

εν απουσία του δημάρχου

ο πάρεδρος

(Τ.Σ. – υπογραφή)

Λήσταρχος Γεώργιος Χαμχούγιας

 

*Χαμχούγιας Ιωάννης *του Γ.* *:* *Ληστής από το χωριό Φτέρη του δήμου
Σπερχειάδος της Φθιώτιδας. Επικηρύχτηκε και κατατάχτηκε στην Γ’ τάξη των
ληστών. Κυρίως έδρασε στην επαρχία Ναυπακτίας και στους δήμους Σπερχειάδας
και Τυμφρηστού. (ΓΑΚ - Αρχείο Βακάλογλου, αρ. εγγρ. 673 α/α 41) Ίσως ήταν
από την Φτέρη (λόγω επωνύμου) και ο αρχιληστής Γεώργιος Χαμχούγιας, για τον
οποίον: "Το αποκορύφωμα έγινε με το διάταγμα της 15 Ιουνίου 1844 (ΦΕΚ 16/16
Ιουνίου 1844) για να επωφεληθούν όσοι δεν πρόλαβαν «ένεκα ανυπερβλήτων και
ανεξαρτήτων της θελήσεώς των κωλυμάτων». Ο δε λήσταρχος Χαμχούγιας έτυχε
ιδιαίτερης τιμής μετά από έξι (6) μήνες, με το διάταγμα της 4 Μαΐου 1845
(ΦΕΚ 14/29 Μαΐου 1845) το οποίο έλεγε: «*Πληροφορηθέντες ότι ο αρχιληστής
Γεώργιος Χαμχούγιας, ο περιληφθείς εις την αμνηστίαν της 30 Οκτωβρίου 1844,
δεν ηδυνήθη ένεκα ανυπερβλήτων και ανεξαρτήτων της θελήσεώς του κωλυμάτων
να εμφανισθή εις τας αρχάς εντός της τεταγμένης εν τω διατάγματι διμήνου
προθεσμίας, επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου επιτρέπομεν
εις τον ειρημένον Γ. Χαμχούγιαν να ωφεληθή και ήδη του δωρήματος της
αμνηστίας, εμφφανιζόμενος εις τας αρχάς και δίδων την υπόσχεσιν ειρηνικού
εν τω μέλλοντι βίου*». Υπογραφή από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τον Ιωάννη
Κωλέττη!!!" Ορέ λες;


Τρείς προσωπιδοφόροι έλήστευσαν διερχομένους είς Όξυάν Στάγιας.

 Ησαν έκ Γαρδικίου Κρυτοβας και εκ Φτέρης I. Γ. Χαμχούγιας και Δ. Τρίτζικας

 οίτινες και συνελήφθησαν (Φαρ. Όρθ. 24.10.62).

Αναφορά από τό βιβλίο Ιστορία Φτέρης Φθιώτιδος-Ανδρεου Λαμπου


Το 1859 <<επειδή η παρ' αυτού κηδεμονευομένη νεάνις Χαρίκλεια Αθανασίου Ν.
Φτέρη, ανιψιά του εξ αδελφού, πρόκειται να σταλή ως υπότροφος εκ του Δήμου
Σπερχειάδος εις το εν Αθήναις Παρθεναγωγείον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
προς εκπαίδευσιν, εγγυάται ... ότι αφού εξέλθη η ειρημένη Χαρίκλεια Αθανασίου
Ν. Φτέρη εκ του ανωτέρω Παρθεναγωγείου με δίπλωμα Διδασκαλίσσης, θέλει
υπηρετήση εις τον Δήμον Σπερχειάδος ως διδασκάλισσα με τον κανονισμένον
μισθόν επί τρία έτη υποχρεωτικώς>> και αυτή ήταν συγχωριανή μας. Ίσως η
πρώτη εκ Φτέρης δασκάλα!!! Αυτό θα το βρείτε στα ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Φθιώτιδας,
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αλέξανδρου Χατσίσκου, Αρ. Συμβ.10716/1859.


                Το 1842 ιερέας του χωριού ήταν ο Γεώργιος Αθανασίου Μπαρλάς.


Το 1835 ο Επίσκοπος Ζητουνίου (Λαμίας) Ιάκωβος Παπαγεωργίου, όρισε ένα εφημέριο για το οικισμό Φτέρης.
Γράφει ο κώδικας: «Εδόθη τω πρεσβυτέρω Γεωργίω Αθανασίου η ενορία του χωρίου Φτέρης.
Αριθ. πρωτ. 1009/29 Ιανουαρίου 1835»
Πηγή:[Φθιωτικά χρονικά 1997 "Ενορίες και εφημέριοι της Επισκοπής Ζητουνίου"]

Εφημέριος γάμοι

Τελεσθέντες γάμοι

 Λαμία, 8 Ιανουαρίου 1838

34.«Εδόθη άδεια γάμου προς τον πρεσβύερον Γεώργιον Αθανασίου, εφημέριον Φτέρης,  διά να στεφανώση τον Βασίλειον Δημητρίου μετά της Αικατερίνης Πολυζώη, αμφοτέρους εις πρώτον γάμο.,»

Λαμία, 17 Ιανουαρίου 1838

34.«Εδόθη άδεια γάμου προς τον πρεσβύερον Γεώργιον, εφημέριον Φτέρης,  διά να στεφανώση τον Γεώργιον Παπα-Κωστόπουλον μετά της Ευδοκίας Γεωργίου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.» Πηγή:[Φθιωτικά χρονικά 1997  Ενορίες και εφημέριοι της Επισκοπής Ζητουνίου]


 Τα υπόλοιπα έγγραφα δεν μπόρεσα να τα διαβάσω.Εαν κάποιος μπορεί να βοηθήσει σε αυτό θα ήμουν υπόχρεος

Η προσπάθεια ανάγνωσης τών κειμένων συνεχίζεται


Θερμές ευχαριστίες στον κ.Δημητρίου Γεώργιο για τη παραχώρηση των εγγράφων και την πολύτιμη βοήθεια του


 Σε συνέχεια τών πιό πάνω εγγράφων από το Γ.Α.Κ δημοσιεύουμε τούς εκλογικούς καταλόγους τής Φτέρης καί τών Καμπιών του 1865

Είναι τα αριθμημένα αρχεία  ekl-kat-1865 a+b+c

Θερμές ευχαριστίες στόν κ.Θωμά Ζέρβα γιά τήν ευγενική παραχώρηση τών εγγράφων.


Σε συνέχεια τών πιό πάνω εγγράφων από το Γ.Α.Κ δημοσιεύουμε κατάλογο με απονομές Αριστείων  Ανδρείας

μετά τήν απελευθέρωση τής Ελλάδας από τόν Τουρκικό ζυγό.από τα χωριά  Φτέρη-Γιανιτσού-Στάγια

Παλαιοβράχα-Κλωνί-Αγά-Αργύρια-Μπρούφλιανη-Γυφτοχώρι-Κυριακοχώρι-Καμπιά

Είναι τα αριθμημένα αρχεία   aristeio 1+2+3+4+5+6


Θερμές ευχαριστίες και πάλι στον κ.Θωμά Ζέρβα γιά τήν ευγενική παραχώρηση τών εγγράφων.

 


 

Εγγραφα απο το Γ.Α.Κ που αναφέρονται στό Δημοτικό Σχολείο Αρένων Σπερχειάδος του 1845.

Είναι τα αριθμημένα αρχεία απο sperxiada01 εως  sperxiada11.

 


 

Έγγραφα απο το Γ.Α.Κ που αναφέρονται σε  κατάλογο γεωργών τής Φτέρης του 1856

Είναι τα έγγραφα με το όνομα georgoi 1+2

Θερμές ευχαριστίες στον Γιάννη administrator τής σελίδας http://arhanion.blogspot.gr/

 

 


 

Έγγραφα απο το Γ.Α.Κ που αναφέρονται σε Φτεριώτες που έλαβαν μέρος στη μάχη της Γιαννιτσους

Είναι τα έγγραφα με όνομα gianitsou1+2+3

Θερμές ευχαριστίες και πάλι στον κ.Θωμά Ζέρβα γιά τήν ευγενική παραχώρηση τών εγγράφων.


Έγγραφα απο το Γ.Α.Κ που αναφέρονται στη πρώτη δασκαλα της Φτερης.Σύμφωνα με το Αρχείο Συμβολαιογράφου Αλέξανδρου Χατσίσκου, Αρ. Συμβ.10716/1859.στα ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Φθιώτιδας, πρώτη δασκάλα τής Φτέρης πρέπει να θεωρούμε πλέον την Χαρίκλεια Αθανασίου Ν.Φτέρη.

Είναι τα έγγραφα με όνομα daskala fteris 1 και 2

Θερμές ευχαριστίες στην κ. Νάτσιου Θεοδώρα-Μαρία προισταμένη στα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Φθιώτιδας


Ο Βασίλης Δ.Σταμοκώστας παραχώρησε το αρχείο του από τις έρευνες χρόνων στα Γ.Α.Κ -κάτω από αντίξοες συνθήκες- για τη συγκέντρωση και τη διάσωση εγγράφων που αναφέρονται στους Φτεριώτες που έλαβαν μέρος στην επανάσταση του 1821.Το αρχείο αυτό ψηφιοποιήθηκε και είναι προσβάσιμο πλέον από ολους.Λόγω μεγέθους δεν είναι δυνατόν να ανέβει όλο στη σελίδα της Φτέρης.Δημοσιεύουμε όλα τα ονόματα που αναφέρονται στο αρχείο αυτό ,και όποιος θέλει κάποιο αντίγραφο μπορούμε να του το στείλουμε με μαιλ.Ανεβάσαμε δειγματοληπτικά τα αρχεία της Μαρίας Τσούστα, τα οποία έχουν αρίθμηση από tsoustamaria 2 εως 9, και του Δημητρέσσα Δημήτριου με αρίθμηση από dimitresasdimitrios2 εως 8.

Αρκούδας Ιωάννης

Βαινάς Κωσταντίνος

Γιαμπουρλής Ιωάννης του Δημητρίου

Γιαννόπουλος Χαράλαμπος

Δημητρέσσας η Ιωάννου Δημήτριος

Δημητρίου Βασίλειος η Πατρινός

Ζαχαρής Γρηγόρης

Θανασούρας Γεώργιος

Κακατές Αναστάσιος

Κακατές Χρήστος του Αναστασίου

Κάτζικας η Βασιλόπουλος Γεώργιος

Κεκες-Μπακογιαννης

Κολοκύθας η Τζιορέκης Δημήτριος

Κοτρώτζος Ευστάθιος

Κραβαρίτης Ιωάννης

Κύρκου Γεώργιος του Ιωάννου

Κωστόπουλος Γεώργιος

Μακρής Γεώργιος του Δημητρίου

Μανώλης Ιωάννης

Μήτζου Ιωάννης

Μπακογιώργος απο Καμπιά

Μπιζαρμάνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Ξυνογιαννόπουλος Κων.Νίκας

Ξυνόγιαννος Ιωάννης

Παλιρούτας Παναγιώτης

Παταργιάς Νικ.του Δημ.

Πετσάλας Ιωάννης

Σακκάς Γεώργιος

Σακογιάννης Δημήτριος

Σακογιάννης Σπύρος

Σκαραφίγκας Γεώργιος του Αθανασίου

Σταμοκωστόπουλος Δημήτριος

Τσατσαρής Ιωάννης

Τσατσαρής Νίκος

Τσεκούρας Αθανάσιος

Τσούστα Μαρία

Τσούστας η Δημητρίου Χρήστος

Φτέρης Νικ.Κωσταντίνος

Φτέρης Νικολός κατάσταση μισθοδοσίας

Φωλιας Σπυρος 14178aristeio1aristeio2aristeio3aristeio4aristeio5aristeio6arkoudas ioannisarkoudas stamokostsdaskala fteris 2 1daskala fteris 2 2dimitresasdimitrios2dimitresasdimitrios3dimitresasdimitrios4dimitresasdimitrios5dimitresasdimitrios6dimitresasdimitrios7dimitresasdimitrios8ekl katekl kat1ekl kat2georgoi1georgoi2gianitsou1gianitsou2gianitsou3kostopoulossperxiada01sperxiada02sperxiada03sperxiada04sperxiada05sperxiada06sperxiada07sperxiada08sperxiada09sperxiada10sperxiada11tsoustamaria2tsoustamaria3tsoustamaria4tsoustamaria5tsoustamaria6tsoustamaria7sperxiada08tsoustamaria9