xariklia

Περί της Χαρίκλειας Αθανασίου Ν.Φτέρη, πρώτης εκ Φτέρης δασκάλα

 
Πριν 2-3 χρονια ανακαλύψαμε στα Γ.Α.Κ το παρακάτω έγγραφο.
-----------------------------------------------------------
Το 1859 <<επειδή η παρ' αυτού κηδεμονευομένη νεάνις Χαρίκλεια Αθανασίου Ν.
Φτέρη, ανιψιά του εξ αδελφού, πρόκειται να σταλή ως υπότροφος εκ του Δήμου
Σπερχειάδος εις το εν Αθήναις Παρθεναγωγείον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
προς εκπαίδευσιν, εγγυάται ... ότι αφού εξέλθη η ειρημένη Χαρίκλεια Αθανασίου
Ν. Φτέρη εκ του ανωτέρω Παρθεναγωγείου με δίπλωμα Διδασκαλίσσης, θέλει
υπηρετήση εις τον Δήμον Σπερχειάδος ως διδασκάλισσα με τον κανονισμένον
μισθόν επί τρία έτη υποχρεωτικώς>>
ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Φθιώτιδας,
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αλέξανδρου Χατσίσκου, Αρ. Συμβ.10716/1859.
---------------------------------------------------------
Μετά απο //στενό μαρκάρισμα// στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκειο ) έψαξαν στα αρχεία τους και μας το επιβεβαίωσαν και επίσημα πλέον.Υπάρχουν 3 εγγραφές στα αρχεία τους .
-------------------------------------------------------
1862 Απρίλιος 25
Πρακτικό θέμα
Ιδιωτικό θέμα;
Οικονομικό
Φτέρη Χαρίκλεια Α.:Εσωτερικός Μαθητής / Μαθήτρια; Καβανιάρη:Διευθυντής / Διευθύντρια Σχολείου;
Δραγούμης Ν.:Γραμματέας Δ.Σ.;
Φτέρης:Κηδεμόνας
Χορήγηση Ενδυμασίας;
Κάλυψη Δαπανών;
Αποστολή χρημάτων σε μαθήτρια για την κάλυψη δαπάνης πένθιμου ρουχισμού. Ενδυμασία. Διευθύντρια. Οικότροφοι.
Ανεγνώσθη έγγραφον του εν Χαλκίδι Κ. Φτέρη, δι' ου στέλλει Δρ. 25 διά την εν τω Παρθεναγωγείω Χαρίκλειαν Α. Φτέρη, ήτις ως φορούσα πένθιμα έχει ανάγκην εκτάκτου τινός δαπάνης• ο δε Γραμματεύς ανήγγειλεν ότι αι Δραχμαί αύται, κατά την αίτησιν του αποστείλαντος, εδόθησαν εις την Διευθύντριαν.
( Προφανώς πέθανε κάποιος απο την οικογένεια της ...ο πατέρας της Αθανάσιος ισως ?? )
-------------------------------------------------------
1865 Αύγουστος 28
Διοικητικό θέμα Εταιρείας;
Εκπαιδευτικό
Φτέρη Χαρίκλεια:
Υπότροφος Μαθητής / Μαθήτρια Δήμου;
Νομάρχης Φθιώτιδος:Νομάρχης
Συνεννόηση με δήμο και τη Νομαρχία Φθιώτιδος, ώστε η υπότροφός του να παραμείνει μετά την αποφοίτησή της στο Αρσάκειο για πρακτική εξάσκηση και να πληρωθούν τα καθυστερούμενα τροφεία της.
Ανεγνώσθη το έγγραφον του Νομάρχου περί της Χαρικλείας Φτέρη, κ΄ ενεκρίθη να γραφθή προς τον Κ. Νομάρχην, ότι το Συμβούλιον έχει το μέτρον να τηρή δωρεάν επί εν ή δύο έτη δύο ή τρία εκ των τελειοδιδάκτων κορασίων ίνα γυμνάζωνται εις το Διοικητικόν του Σχολείου, μία των τοιούτων ενεκρίθη η Χαρίκλεια Φτέρη• επειδή δε αύτη έχει υποχρεώσεις προς τον Δήμον, η Εταιρία την δέχεται αμισθί, αν ρητώς γράψη προς αυτήν ο Δήμαρχος ότι συγκατατίθεται εις τούτο χωρίς εκ τούτου να έχη ουδεμίαν απαίτησιν κατ' αυτής, ούτε κατά της Εταιρίας, κ΄ υποσχεθή ρητώς εις αυτήν ότι ανυπερθέτως θέλει πληρώσει όσα καθυστερεί
εκ των διδάκτρων κ΄ τροφείων αυτής της ιδίας νέας.
-----------------------------------------------
1866 Ιούνιος 21
Διοικητικό θέμα Εταιρείας;
Διοικητικό θέμα Σχολείων;
Μαθητές / Μαθήτριες;
Προσωπικό;
Ρομπότης:Επιτροπή Σχολείων
Ρομπότης:Εισηγητής
Καβανιάρη:Διευθυντής / Διευθύντρια Σχολείου
Δημητριάδου Ιφιγένεια:Επιμελητής / Επιμελήτρια
Μιχαλοπούλου Κλεοπάτρα:τ. Επιμελητής / Επιμελήτρια
Φτέρη Χαρίκλεια:τ. Επιμελητής / Επιμελήτρια
Πρινάρη Ειρήνη:Τελειόφοιτος Μαθητής / Μαθήτρια
Πρινάρη Ειρήνη:Επιμελητής / Επιμελήτρια
Γλυκή Ειρήνη:Τελειόφοιτος Μαθητής / Μαθήτρια
Γλυκή Ειρήνη:Επιμελητής / Επιμελήτρια
Στυλούδη Χαρίκλεια:Τελειόφοιτος Μαθητής / Μαθήτρια
Στυλούδη Χαρίκλεια:Επιμελητής / Επιμελήτρια
Βιργιλίου Ολυμπία:Απόφοιτος Μαθητής / Μαθήτρια
Βιργιλίου Ολυμπία:Επιμελητής / Επιμελήτρια
Έβερτ Ελένη:Τελειόφοιτος Μαθητής / Μαθήτρια
Έβερτ Ελένη:Επιμελητής / Επιμελήτρια
Παραίτηση από Θέση του Προσωπικού της Φ.Ε.
Διορισμός Εκπαιδευτικού
Διορισμός τελειοφοίτων μαθητριών ως Επιμελητριών, για την αντικατάσταση απερχομένων. Δάσκαλοι.
Πρόκειται για τις αριστούχες που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό του Ραλλείου Βραβείου.
Ο Κύριος Ρομπότης ανέφερεν ότι επειδή αι επιμελήτριαι Ιφιγένεια Δημητριάδου, Κλεοπάτρα Μιχαλοπούλου κ΄ Χαρίκλεια Φτέρη αποχωρούσι, προτείνει η Κυρία Διευθύντρια να προσληφθώσιν εκ των τελειοδιδάκτων η Ειρήνη Πρινάρη, Ειρήνη Γλυκή κ΄ Χαρίκλεια Στυλούδη. Επειδή δε αι ανάγκαι του Καταστήματος απαιτούσι κ΄ άλλας δύο, να προσληφθώσι κ΄ η Ολυμπία Βιργιλίου κ΄ η Ελένη Έβερτ. Το Συμβούλιον εδέχθη την πρότασιν.
-----------------------------------------------------
Να κάνουμε εδώ μια ανάδρομη και να συνδέσουμε τα γεγονότα .
Ο Νίκος Φτέρης που θεωρείτε ο "" Γενάρχης "" του χωριού μας ,απο τον οποίο πήρε και το όνομα του, πέθανε γύρω στη δεκαετία του 1840 Το χρονικό του θανάτου του Νίκου Φτέρη, όπως διασώθηκε από τη προφορική παράδοση, αναφέρει ότι λίγες ώρες μετά την επιστροφή με το άλογό του από τη Λαμία, όπου είχε μεταβεί για συνεργασία με τον Νομαρχιακό Διοικητή, αισθάνθηκε αδιαθεσία και πέθανε. (Γ. Τσιούστα σελ. 31). Ως αιτία θανάτου οι γιατροί κατέγραψαν τη δηλητηρίαση, η οποία αποδόθηκε σε δόλο.
Είχε 2 γιους .Τον Αθανάσιο που τον συναντάμε ως Δικαστικό κλητήρα στη Σπερχειαδα το 1858,και τον Κωσταντίνο - αγωνιστής του 1821 - που τον συναντάμε το 1859 ως έμπορο στη Λαμία.
Η Χαρίκλεια λοιπόν ειναι κόρη του Αθανάσιου Φτέρη και εγγονή του Νίκου Φτέρη.
Την έστειλαν λοιπον στο εν Αθήναις Παρθεναγωγείον της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για να σπουδάσει Δασκάλα και να επιστρέψει στη Σπερχειαδα να διδάξει εκει .Δυστυχώς δεν υπάρχουν αρχεία στη Σπερχειαδα για να μάθουμε την εξέλιξη, γιατι κάηκαν από τους Γερμανουν όλα .
Την εποχή εκείνη να πάει γυναίκα να σπουδάσει ήταν πολύ προχωρημένη κατάσταση.
Άλλο ένα λιθαράκι λοιπόν στην διάσωση της ιστορίας της Φτέρης.